Policy kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Grundläggande för hela vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete är ständiga förbättringar av alla processer i verksamheten, för att
-tillgodose förväntningar och krav från våra kunder och andra intressenter
-minska miljöpåverkan och skydda miljön
-förbättra vår goda arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall

Det innebär att:

Vi utgår från kundens behov och vi har tät kontakt med kunden genom hela processen från förfrågan till färdigmonterad skylt.

Miljöarbetet bygger på ett livscykelperspektiv där vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från tillverkning, transport, drift och demontering/återvinning av skyltar.

Vi ger anställda utbildning och information så att de känner till hur de kan bidra.

Vi arbetar med tydliga mål för att ständigt förbättra kvalitet, miljöpåverkan och vår arbetsmiljö.

Vi strävar efter att föreslå till våra kunder de lösningar som ger lägsta möjliga klimatavtryck och bidrar till en giftfri miljö, hållbar användning av naturresurser och biologisk mångfald.

Hänsyn tas till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer leverantörer och samarbetspartners via leverantörsbedömningar.

Vid alla beslut om förändringar av verksamheten, till exempel avseende lokalisering och investeringar, så ska miljöpåverkan analyseras och hänsyn tas till effekter på miljön.

Gott ledarskap ger en samsyn och förutsättningar så att alla medarbetare blir engagerade i att nå våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål.

Varje medarbetare har stor frihet och ett personligt ansvar för att säkerställa att kundens behov tillgodoses, en god arbetsmiljö bibehålls och att miljöfrågor hanteras korrekt.

Vi ser lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt arbete och uppfyller således bindande krav från våra intressenter.